Open navigation

Interesuje mnie odkrywanie lokacji o bogatej kulturze. Gdzie najlepiej zacząć?

Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i codzienne życie. Otacza nas w miastach i miasteczkach, w naturze i zabytkach archeologicznych. Można je odnaleźć nie tylko w literaturze, sztuce i przedmiotach, ale także w rzemiośle przekazanym nam przez naszych przodków, w historiach opowiadanych dzieciom, w posiłkach, którymi dzielimy się z przyjaciółmi, czy filmach, które nas reprezentują.

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Znak Dziedzictwa Europejskiego to wyróżnienie przyznawane przez Unię Europejską obiektom, dokumentom, muzeom, archiwom, pomnikom czy wydarzeniom, które symbolizują kamienie milowe w historii kształtowania się Europy. Do tej pory Znak otrzymało 38 obiektów.

Obiekty dziedzictwa europejskiego upamiętniają kluczowe momenty w historii kształtowania się Europy. Od starożytnych po nowoczesne, zabytki te symbolizują europejskie ideały, wartości, historię i integrację. Od 2013 r. na listę dziedzictwa wpisywane są obiekty starannie wyselekcjonowane w oparciu o ich symboliczną wartość, historyczną rolę i sposób, w jaki zbliżają do siebie obywateli Unii Europejskiej poprzez wspólne aktywności.

Europejskie Stolice Kultury

Europejskie Stolice Kultury to tytuł przyznawany miastom przez Unię Europejskąna okres roku, w czasie którego organizują one serię wydarzeń kulturalnych promujących integrację europejską.

Założenia inicjatywy „Europejskie Stolice Kultury”:

  • Podkreślanie bogactwa i różnorodności kulturowej w Europie
  • Podkreślanie wspólnych cech Europejczyków
  • Zwiększanie poczucia przynależności Europejczyków do wspólnej przestrzeni kulturowej
  • Wspieranie wkładu kultury w rozwój miast.

Inicjatywa powstała w 1985 r., a Nagrodę przyznano dotychczas 50 miastom w Unii Europejskiej. Broszurazawiera informacje dotyczące udanych projektów przeprowadzonych w Europejskich Stolicach Kultury w przeciągu ostatnich 30 lat. Europejskie Stolice Kultury stały się laboratoriami strategicznych inwestycji w kulturę przynoszącymi liczne korzyści ekonomiczne i społeczne.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Europie

Lista Światowego Dziedzictwa Kultury zawiera obiekty wybrane przez UNESCO w oparciu o ich znaczenie dla całej ludzkości. Są selekcjonowane i chronione na podstawie przepisów konwencji UNESCO dotyczącej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego podpisanej w 1972 r. w ramach serii międzynarodowych porozumień mających na celu ochronę dziedzictwa.

Jako region dysponujący 453 obiektami światowego dziedzictwa kulturowego (stan na lipiec 2015) Europa zajmuje prawiet połowę miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekty w liczbie 89, które zlokalizowano w UE, stanowią jedną czwartą  Jako region dysponujący 1453 obiektami światowego dziedzictwa kulturowego Europa zajmuje prawie połowę miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekty w liczbie 89, które zlokalizowano w UE, stanowią jedną czwartą pozycji na reprezentatywnej liście UNESCO niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Zagrożone dziedzictwo Unii Europejskiej

Konflikty zbrojne i wojny, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne, a także zanieczyszczenie środowiska, kłusownictwo oraz niekontrolowana urbanizacja i rozwój turystyki stanowią kluczowe przyczyny degradacji obiektów dziedzictwa kulturalnego.

Programy „7 najbardziej zagrożonych” mają na celu zwiększanie świadomości na temat ukrytych skarbów Europy narażonych na zapomnienie. Prowadzone działania polegają na identyfikacji zagrożonych zabytków i obiektów w Europie oraz mobilizacji partnerów publicznych i prywatnych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim do zadecydowania o przyszłości tych miejsc. Program ruszył w styczniu 2013 r. z inicjatywy Europa Nostra, wiodącej europejskiej organizacji na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Europy przy wsparciu ze strony założyciela, Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz partnera stowarzyszonego, Banku Rozwoju Rady Europy.

Program jest wspierany przez program „Kreatywna Europa” utworzony przez Unię Europejską w ramach projektu tworzenia sieci „Dzielenie się dziedzictwem – dzielenie się wartościami” (2017–2020)organizacji Europa Nostra. Stowarzyszenie to wspólnie z Instytutem EIB ogłosiło niedawno listę najbardziej zagrożonych zabytków w Europie w roku 2018. Tym skarbom europejskiego dziedzictwa kulturowego są zagrożone wskutek zaniedbania, nieodpowiedniej strategii rozwoju, braku opieki eksperckiej czy środków na konserwację.

Europejska Biblioteka Cyfrowa

Europeana to cyfrowa platforma promująca kulturowe dziedzictwo Unii Europejskiej. Współpracuje z tysiącami archiwów, bibliotek i muzeum, aby dzielić się dziedzictwem kulturowym w celach rozrywkowych, edukacyjnych i badawczych.

Biblioteka cyfrowa Europeana Collections umożliwia dostęp do ponad 50 milionów treści cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – za pośrednictwem zaawansowanej wyszukiwarki i filtrów. Dostępne kolekcje dedykowane sztucemodziemuzycefotografii  oraz I wojnie światowej zawierają cenne i inspirujące galerie zdjęćblogiekspozycje.

Monitor miast kultury i kreatywności

Monitor miast kultury i kreatywności to narzędzie wspierające wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami w celu stymulowania opartych na kulturze strategii rozwoju. Działania polegają na monitorowaniu i porównywaniu kondycji europejskich miast kultury i kreatywności w oparciu o dane ilościowe i jakościowe.

Pierwsze wydanie „Monitora miast kultury i kreatywności 2017” ocenia kondycję 168 wybranych miast z 30 krajów członkowskich Unii w trzech głównych dziedzinach: „dynamice kultury”, „korzystnym środowisku do życia” oraz „kreatywnej gospodarce” w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. „Monitor miast kultury i kreatywności 2017” ma za zadanie wspierać krajowych, regionalnych i miejskich decydentów w identyfikowaniu lokalnego potencjału i możliwości oraz dostarczać im porównania z innymi podobnymi ośrodkami miejskimi przy użyciu danych jakościowych i ilościowych.

Raport „Monitor miast kultury i kreatywności 2017” został wydany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech.

Szlaki Kulturowe Rady Europy

 Szlaki Kulturowe Rady Europy  są trasami uznanymi przez Radę Europy za szczególnie znaczące poprzez promowanie wspólnej europejskiej tożsamości, kultury, historii i integracji.

Szlaki Kulturowe to oddolne inicjatywy promujące idee praw człowieka, demokracji kulturalnej, różnorodności kulturowej, wzajemnego porozumienia i wymiany transgranicznej. Stanowią one kanały dla dialogu międzykulturowego i mają na celu poszerzanie wiedzy na temat europejskiej historii.

W 2017 r. mamy do dyspozycji 31 szlaków kulturowych ilustrujących różne aspekty europejskiej historii i dziedzictwa oraz wspierających interpretację różnorodności w dzisiejszej Europie.

Sprawdź mapę i kliknij swój kraj zamieszkania, aby dowiedzieć się, które trasy przebiegają w pobliżu atrakcji i umożliwiają ich zwiedzanie.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.